Yksityisyys

  1. Yleiset ehdot

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja kerää ja käsittelee henkilötietojen vastuullinen käsittelijä Kollane Tahvel OÜ (jäljempänä tietojen käsittelijä).

1.2. Tietosuojaselosteessa rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietojenkäsittelijä käsittelee.

1.3. Tietosuojakäytännössä asiakas on jokainen, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivuilta.

1.4 Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palvelut verkkosivuilla.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomuksena. Rekisteröity on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tietojen käsittelijälle muutoksista antamissaan tiedoissa.

2.4. Tietojen käsittelijä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidyn virheellisten tietojen antamisesta.

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu-ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Käyttötilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Tietojen käsittelijällä on edellä mainitun lisäksi oikeus kerätä asiakkaasta julkisissa rekistereissä olevia tietoja.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6(1) a), b), c) ja f)::

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekoa edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, ellei tällainen etu ole suurempi kuin rekisteröidyn etu tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus - turvallisuus ja turvallisuus

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus - tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika -

3.4.3. Käsittelyn tarkoituksena on varmistaa verkkokaupan palveluiden toiminta

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 7 vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus - asiakashallinta

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 7 vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus - taloustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus - markkinointi

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika - 7 vuotta

HUOM! PROSESSORISTA RIIPPUEN VOI OLLA TARVITTAESSA TÄYTTÄÄ EDELLÄ OLEVA LUETTELO

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluita tarjoaville yrityksille. Tietojen käsittelijä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietojen käsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Käsittelijän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 7 vuotta.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4 Jos tietojenkäsittelijä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5 Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@kollanetahvel.ee

4.6. Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle oikeuksiensa turvaamiseksi